SB Ecommerce Group Oy:N TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

SB Ecommerce Group Oy, Vuorikatu 11, 15110 Lahti

 

2. REKISTERIN NIMI

SB Ecommerce Group Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

 

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, hallinnointiin sekä analysointiin. Lisäksi rekisterinpitäjällä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöllä on oikeus käyttää henkilötietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi ja suoramarkkinoinnin kohdentaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin tarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoimintojen ja palveluiden kehittämistarkoituksiin.

 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietosisältöjä:

Perustiedot, kuten

 •        Etu- ja sukunimi
 •        Sähköpostiosoite
 •        Kotiosoite
 •        Matkapuhelinnumero
 •        Tunnistetiedot omalle tilille (esim. käyttäjätunnus)
 •        Sukupuoli
 •        Asiointimyymälä

 

Asiakkuutta ja asiallista yhteyttä koskevat tiedot:

 •        asiakkaan itse antamat personoivat lisätiedot, kuten kiinnostuksen kohteet
 •        suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 •        ostohistoria (tapahtumahistoria) tuotetasolla
 •        verkkokaupan rekisteröitymisen yhteydessä luodut käyttäjätunnus ja salasana

Edellä mainittujen tietojen muutostiedot

 

 5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoa henkilöltä itseltään muun muassa henkilön rekisteröityessä verkkokauppaan ja asioidessa siellä sekä osallistuessa erilaisiin rekisterinpitäjän järjestämiin markkinointitoimenpiteisiin.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.

 

 6. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRTO EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, kuten tieteellistä tai tilastointitarkoitusta varten. Tietoja ei kuitenkaan säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällainen tilanne voisi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun tiedot fyysisesti sijaitsevat rekisterinpitäjän lukuun toimivien yhteistyökumppaneiden Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

7. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

 

8. TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Henkilöllä on henkilötietolain 26—28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: SB Ecommerce Group Oy, Vuorikatu 11, 15110 Lahti. Vaihtoehtoisesti tarkastuspyyntö voidaan esittää henkilökohtaisesti. Asiakkaan tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset seikat.

 

 9. TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi.

 

10. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.